Przygotowanie do małżeństwa

Przygotowanie dalsze

Przygotowanie dalsze do małżeństwa rozpoczyna się już w okresie wczesnego dzieciństwa. Rodzina jest najważniejszym środowiskiem dla kształtowania się charakteru, dojrzałej woli i uczuciowości oraz nabywania cnót społecznych. Rodzice są pierwszymi katechetami i nauczycielami wiary i życia, dlatego poprzez własny przykład wdrażają swoje dzieci do postawy szacunku i miłości do Boga i drugiego człowieka, właściwego przeżywania płciowości, zwracając szczególną uwagę na wartość czystości w każdym stanie powołania.

Przygotowanie bliższe

Przygotowanie bliższe do małżeństwa obejmuje młodzież od 16 roku życia do czasu narzeczeństwa. Mają na niego wpływ: wychowanie w szkole, oddziaływanie katechetyczne, przynależność do grup rówieśniczych. Jego nurtem formacyjnym jest przede wszystkim parafialna katecheza przedmałżeńska, która obowiązuje młodzież pozaszkolną, tj. taką, która ukończyła dany poziom edukacji lub zrezygnowała z kontynuowania jej.

Synod zaleca, aby w parafiach, w których liczba wiernych sięga powyżej trzech tysięcy, katechezę przedmałżeńską organizować tak często, jak wymagają tego potrzeby lokalne, ale nie rzadziej niż raz do roku. W parafiach mniejszych może ona odbywać się co dwa lata. Informacje o odbywającym się przygotowaniu do małżeństwa duszpasterze podają do wiadomości wiernych w ogłoszeniach, a ponadto często zamieszczane są na stałe w przykościelnej gablotce informacyjnej.

Nikt nie powinien się zwalniać od uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej obejmującej 15 spotkań ewangelizacyjno – katechetycznych, według obowiązującego programu diecezjalnego. Młodzież akademicka i żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, uczestniczą w katechezie przedmałżeńskiej w miejscu swojego pobytu. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach duszpasterze są zobowiązani w sumieniu do indywidualnego przygotowania kandydatów do małżeństwa.

Przygotowanie bezpośrednie

Przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa czyli katecheza przedślubna realizuje się pod kierunkiem własnego proboszcza w parafii oraz w poradni życia rodzinnego. Wyraźnym znakiem dojrzałości tego etapu są zaręczyny, zawarte na około 6 miesięcy przed ślubem. W tym czasie, a ostatecznie przynajmniej na 3 miesiące poprzedzające zawarcie małżeństwa, konieczna jest katecheza przedślubna dla narzeczonych. Odbywa się ona w naszej archidiecezji w dekanalnych poradniach życia rodzinnego. Jednoczenie odbywające się spotkania w kancelarii parafialnej, mają na celu sporządzenie protokołu przedślubnego, sprawdzenie stanu przygotowania do zawarcia małżeństwa oraz przygotowanie liturgiczne.

Okres narzeczeństwa jest ostatnim etapem dojrzewania wiary. Trzeba się więc dużo w tym czasie modlić: o dobre rozeznanie i wybór. Momenty życiowych decyzji nie mogą być improwizowane. Na zakończenie katechezy przedślubnej narzeczeni powinni odnowić się duchowo, np. poprzez udział w dniu skupienia lub rekolekcjach zamkniętych, a przynajmniej przez dobrze przygotowaną i przeżytą spowiedź.

Potrzebne dokumenty

Dokumenty, które należy przedłożyć księdzu proboszczowi w parafii jednego z narzeczonych:

  1. świadectwo chrztu (z adnotacją o bierzmowaniu lub:),
  2. świadectwo bierzmowania,
  3. świadectwo ukończenia katechizacji w szkołach,
  4. świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej,
  5. zaświadczenie ukończenia katechezy przedślubnej,
  6. poświadczenie o odbyciu spowiedzi przedślubnej,
  7. zaświadczenie z USC o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  8. dyspensę Ordynariusza i zezwolenie sądu opiekuńczego dla nieletnich (przed 18 rokiem życia)

Uwaga: Dokumenty nr 1 i 7 powinny mieć datę nie wcześniejszą niż sprzed 3 miesięcy.